top of page

點解叫"Stickypedia"?-pedia 係指同教育或者學習有關,而放喺字尾,好似大家成日使用嘅Wikipedia,就經常被引申成百科全書(Encyclopedia)嘅意思📚 Stickypedia 係 糖不甩 Sticky Rice Love 想帶比大家嘅一個小百科,呢個系列我哋將會同大家介紹唔同性相關場合或者行為嘅五大寶品同須知📝


雖然係五大,但唔代表每個人都適合,無用亦唔代表係唔正常。性並無絕對嘅對錯,係個人化嘅歡愉同享受,亦係自我探索同增進彼此關係嘅好機會。希望呢個系列除咗令大家更正面去了解性,亦可以幫助大家按照自己嘅情況,搵到最適合嘅一套❤
72 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page