• Julia Sunsun

沉默是最大敵人


認真咁睇吓依篇報導..

遇到性暴力事件已經對個人情緒有好大影響,股起一生人最大勇氣去同最親嘅人講,但換來嘅係愛理不理...

// 辯方則指X近月不時在facebook張貼與男友及友人的開心相片,學校近年的成績表亦指她「開朗合群」等,質疑事件