top of page

放心問 安心信


放心問 安心信 係我哋forum, 你哋都有問d同性慾有關的問題呢! Hoty問: 我想問為何臨射精那刻會感到最舒服? 我射精時會呻吟, 是不是很變態? 糖不甩答案節錄 //男仔既性高潮通常都會伴隨射精,所以有興奮、刺激或你所講舒服既感覺// //我覺得射精呻吟冇咩問題bo,踢足球入左波都會yeah la,開心叫出黎都正常ar// //每個人高潮時都有唔同嘅表達方式 冇話啱定錯// //如果呻吟個個係女仔,你會唔會覺得佢好變態呢?// //如果你擔心自己嘅反應嘅話 不妨多啲同伴侶溝通 可能其實佢好鍾意依個反應都唔定呢,如果係自己一個嘅情況咁就更加唔洗諗咁多, 多啲確定同了解自己感受都好伽//

---------------------------------------------------------------------------

糖不甩討論區有性治療師同義工答你問題! 識揀, 一定揀糖不甩

Discuss.stickyricelove.com


50 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page