• Julia Sunsun

開心share


好多男性都問,點樣自慰會舒服d,用唔同手勢?用BB油定沐浴露?糖不甩的好朋友Sally's Toy,最近拍咗條短片,係講男士飛機杯架!想有多d享受的男士們、想買禮物俾伴侶的你你你,不妨睇下呢條片啦! (飛機杯以醫學矽膠製做,請使用水溶性潤滑劑)