top of page

性暴力案件錯綜複雜


性暴力案件錯綜複雜 有告唔入 亦有告錯人的可能 上星期分享了一宗富豪絆倒致意外插入少女的新聞, 最後法庭判富豪無罪。性暴力案件錯綜複雜, 因為事發事通常只有被告及受害人兩人, 而且難有證據。 在香港, 亦有人因性暴力而判入獄, 事隔十年仍希望還自己一個清白。當然不是說告錯人是常態, 告唔入跟告錯人都是有可能發生的, 不同的人都有可能是受害者。唯有好好了解法律, 第一時間找可靠的人幫忙, 才能保障自己。在發生親密關係時, 有明確同意(CONSENT)才是最重要! 有關新聞: //10年唔敢裝修 失婚漢怕破壞現場證據// //令黃為之氣結的,還有警方的調查手法。警察恐嚇他認罪,「佢哋話前幾日有個唔認,被打到骨都斷咗幾條,一邊講一邊摸我個身。我話我冇做過,你打死我都唔會認。」他最終被判罪成,「當時我覺得個天好似冧咗落嚟。」// //風化罪成入獄,其他囚犯針對他,「啲大佬叫我去洗廁所、拖地、抹枱,乜都係我做,又郁手打我。」黃在獄中「食唔落、瞓唔飽」,更想自殺// http://nextplus.nextmedia.com/news/latest/20151218/316461

標註相片標示拍照地點


37 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page