top of page

[人異性冇人性] 拍一次拖, 平均唔見2個老友!


14-男朋友-女朋友-朋友-拍拖-關係-一齊.jpg

有女唔要朋友是常識吧!

但原來咁都有得量化?

  一般狀況之下,每個人身邊都會有五個最重要嘅人,不過拍拖個時,就會得返四個------

其中一個就是係BB囉!新嘅嚟,舊嘅走,所以你就會冇咗兩個密友。

你有冇諗過其實你可以有幾多個朋友?每個人都有一個人際關係嘅Capacity!

每個小團體大約有四至六個人。最friend個啲,每星期至少見大家一次,有問題個時你就會第

一個搵佢地求救。有啲冇咁friend嘅,就會一個月見一次。其實朋友嘅關係都好需要時間同雙

方嘅經營,幾幾耐見一次同傾一次計都好影響大家有幾Friend!

  戀愛就係一件好親暱嘅事,當你全副精神都放係拍拖上面,同其他人嘅互動同相處自然就

會少啲。太想同男女朋友係埋一齊,會導致冇時間理會其他原本重要嘅人,變咗同其他人冇咁

Friend,就是熱戀嘅代價之一。

想睇多啲可以搵原文: The costs of family and friends: an 18-month longitudinal study

of relationship maintenance and decay

*********************************************************************

START TALKING! 糖不甩啱啱起動! 會陸續係www.stickyricelove.com送上你哋想知嘅嘢!!

193 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page